Všeobecné podmienky účasti

V tomto dokumente nájdete všeobecné podmienky účasti (ďalej len "Zmluva"), ktoré určujú Vaše členstvo na paneli Panelvp a určujú práva a povinnosti člena Panela Panelvp.

Panel poskytuje Spartoo SAS zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 215632 eur so sídlom na 16 rue henri barbusse, 38100 Grenoble, zapísaná v obchodnom registri a registri spoločností v Grenobli pod číslom 489 895 821. Tel.: +33(0)4.76.09.59.29.

Spoločnosť robí on-line prieskumy trhu prostredníctvom internetu v populácii alebo identifikovanej skupine Panelisti, ktorí sa zaviazali ku aktívnej a pravidelnej spolupráci na štúdiách, ktoré realizuje.

Spoločnosť pristupuje k používateľom siete internet v rámci partnerstva za podmienok, pri ktorých sú Panelisti oprávnení k pravidelným zlosovaniam.

Panelista sa zúčastňuje dobrovoľne a úplne nezávisle na sondáži, ktoré realizuje Panelvp. Táto nezávislosť vylučuje akýkoľvek vzťah podradenosti Panelistu a Panelvp.

Prečítajte si, prosím, pozorne nižšie uvedenú Zmluvu a v prípade potreby si ju vytlačte ešte pred akoukoľvek registráciou na Panelvp a použitím stránok panelvp.com. Pripojením sa k Panel Panelvp prehlasujete, že ste si prečítali, pochopili a súhlasíte so všetkými všeobecnými podmienkami účasti. Navyše potvrdzujete, že:

• Spĺňate podmienky Členstva uvedené v článku 2.

• Súhlasíte, že všetky ustanovenia uvedené v Zmluve sa Vás týkajú až do momentu, kým nezrušíte, resp. nezrušíme Vaše členstvo na základe pravidiel uvedených v článku 4 Zmluvy.

1.Definície

Členstvo: Súhlas s týmito podmienkami a stanie sa členom panela Zmluva: Platné všeobecné podmienky účasti v momente členstva. Časom sa môžu meniť. Pravidelne si ich z tohto dôvodu overujte. Štúdia trhu/ Sondáž: Spočívajú v štúdii správania sa, postojov a názorov fyzických a právnických osôb. My: Spartoo Panel: Skupina fyzických osôb, ktoré súhlasili s odpoveďami v sondáži, ktoré realizuje Panelvp. Panelista: každý člen Panelvp Kvalifikačný dotazník: Všetky otázky, ktoré musí Panelista splniť sa týkajú jeho profilu, čím panelu umožní spoznať jeho stav. Žrebovanie: Lotéria, ktorá dáva šancu každému registrovanému a aktívnemu panelistovi získať výhru, resp. výhry. Pomer účasti: Pomer medzi počtom účastí (počet jednotlivých vyplnených ankiet ) penalistu na jednotlivých anketách a počtom pozvánok, ktoré panelista dostal. Vy: Každý člen panelu

2. Účasť na paneli

Účasť na paneli podlieha vyplneniu kvalifikačného dotazníka. Panel je prístupný výlučne fyzickým osobám vo veku 18 rokov a viac bez ohľadu ich národnosti.

2. Účasť na paneli

Zmluva začína plynúť po doručení elektronickej uvítacej s potvrdením, ktoré pošleme panelistovi. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Vyhradzujeme si právo túto zmluvu kedykoľvek ukončiť.

4. Povinnosti a zodpovednosť

4. Povinnosti a zodpovednosť

4.1. Člena

Člen sa zaväzuje k aktívnej, pravidelnej a čestnej účasti na anketách, ktoré mu budú ponúknuté, aktualizovať svoje osobné informácie prístupné cez svoj osobný priestor panelistu, vykazovať minimálnu činnosť v rámci panelu, to znamená odpovedať minimálne na 1 anketu z 5 za mesiac, na ktoré bude vyzývaný. Je zakázané reprodukovať, kopírovať, predávať, na predaj ponúkať, alebo za obchodným účelom využívať časť alebo celok Panela, akékoľvek použitie Panelu alebo akékoľvek právo prístupu do Panelu. Zároveň je zakázané pokúšať sa získať alebo nadobudnúť nákupné poukážky podvodným spôsobom. Akýkoľvek podvod alebo zneužitie v rámci panelu môže viesť k úradnému stíhaniu/alebo súdnemu stíhaniu z našej strany vrátane konfiškácie získaných nákupných poukážok ako aj zrušenie členstva.

4.2. Panelvp

Panel VP si vyhradzuje právo doručenia e-mailu s cieľom požiadania Panelistu o aktualizáciu jeho osobných údajov. A by nastal jeden alebo viacero vyššie uvedených prípadov, vyhradzujeme si právo na plnoprávne vypovedanie Zmluvy bez výpovednej lehoty a súdneho zásahu formou elektronickej správy alebo poštovou formou:
• Použitie Panelu v protirečení voči verejnému záujmu a dobrým mravom;
• Poškodenie našich mimo majetkových práv alebo práv tretích osôb;
• Čin, ktorý ovplyvní chod Panelu;
• Úmrtie;
• Účet uznaný za neaktívny. Za neaktívny sa považuje taký účet, ktorý v období jedného roka neabsolvoval žiadnu úplnú anketu;
• Strata, zneužitie alebo nepovolené použitie loginu;
• Poskytnutie alebo podvodné použitie vášho hesla;
• Podvodné použitie, zneužitie alebo úmyselné zneužitie Panelu (predovšetkým vytvorenie viacerých účtov na jednu a tú istú osobu, manipulácie, ktorú vedú k neoprávnenému zisku nákupných poukážok predovšetkým zavedením automatizovaného systému);
• Sprístupnenie vášho účtu tretej osobe;
• Akékoľvek pochybenie v poskytovaní a/alebo udržiavaní pravdivosti, aktuálnosti, presnosti a kompletnosti vašich osobných informácií;
• Akékoľvek zásadné pochybenie voči povinnostiam vyplývajúcim zo Zmluvy iným ako povinnosti uvedené v článku 4.2 uvedeného vyššie;
• Akékoľvek pochybenie voči ustanoveniam z článku 4.1. Následne budeme nútení bez vyzvania zrušiť váš účet a členstvo a zároveň budete znášať všetky súvisiace náklady so škodami, súdnym stíhaním a ostatnými vzniknutými nákladmi.

5.Náhrada škody panelistov

Ako odmena za účasť na paneli a s ohľadom na pomer účasti je panelista automaticky zaradený do mesačného žrebovania s výhrou na kľúč. Aby mohol byť Panelista zaradený do žrebovania, pomer účasti Panelistu musí byť vyšší alebo rovný pomeru uvedenému v jeho priestore. Panelista si môže v tomto priestore kedykoľvek kontrolovať svoj pomer účasti čiže svoj vlastný prístup k žrebovaniu. Žrebovanie sa bude konať 1. pracovného dňa každého mesiaca s dotáciou vo forme nákupnej poukážky v hodnote 100 €, ktorá je platná na všetky produkty ponúkané na stránkach spartoo.com a platný 1 rok odo dňa vydania poukážky. Pre účasť na zlosovaní musí mať Panelista pomer účasti vyšší alebo rovný = 75% deň pred dátumom zlosovania. Tento pomer si môže skontrolovať na stránke panelvp.com. Vyžrebovaní panelisti budú informovaní e-mailom a ich meno bude zverejnené na stránkach Panelvp. Panelista je automaticky zaradený aj do žrebovania po skončení danej ankety, s možnosťou výhry na kľúč (1 zo 4 darčekových poukazov hodnote 20€ platných na nákup na stránkach spartoo.sk, poukaz platí 1 rok odo dňa vydania). Vyžrebovaní panelisti budú informovaní e-mailom. Žrebovanie sa uskutoční po uzatvorení danej štúdie.

6. Klauzula o rozsahu zodpovednosti

Za použitie svojho postavenia účastníka Panelu VP a z toho vyplývajúce dôsledky zodpovedá výlučne účastník Panelu VP. SPARTOO nemôže niesť zodpovednosť v nasledujúcich prípadoch:
• Za služby poskytované tretími stranami
• V prípade, že si účastník Panelu VP neplní svoje povinnosti
• V prípade nedostatočnej ochrany alebo neúčinného systému ochrany pred počítačovými vírusmi na počítačovom zariadení účastníkov Panelu VP.
• V prípade vyššej moci
• V prípade vonkajších problémov súvisiacich so samotnou povahou internetovej siete (pomalosť, saturácia, odpojenie atď.)

SPARTOO nezodpovedá ani za nasledovné prípady:

7.Bezpečnosť údajov

Panelisti sa zaväzujú, že si zachovajú tajomstvo celého obsahu štúdií, ktorým budú podrobení. Panelvp sa zaväzuje neposkytovať tretím osobám žiadne registračné údaje, žiadnu z odpovedí z ankiet s výnimkou súhlasu. Vaše osobné údaje nebudú použité na obchodné účely. Na registráciu sa nevzťahuje žiaden záväzok. Každý člen môže kedykoľvek vypovedať svoju registráciu aktualizovaním svojej stránky ‘Moje údaje’ na panelvp.com.